Wie ernaar zoekt, vindt op het wereldwijde web gemakkelijk vergelijkingen tussen Jezus van Nazareth en allerlei mythologische helden. Dat zulke vergelijkingen mogelijk zijn, is op zich niet vreemd. De auteurs van het Nieuwe Testament geloven immers dat Jezus van Nazareth ‘de Christus’ is, en om te verduidelijken wat dat betekent maken ze gebruik van alom gekende mythologische thema’s. Daarbij putten ze voornamelijk uit de Joodse traditie.

Dat soort observaties leidt regelmatig tot misvattingen. Er wordt wel eens geopperd dat mythologische verhalen en andere beeldende taal de historische werkelijkheid vooral geweld aandoen. Alsof schrijvers dergelijke taal alleen inzetten om met leugenachtige overdrijvingen hun publiek te betoveren. Het verhaal over een op het water lopende Jezus is in die optiek bijvoorbeeld een overdrijving van zijn uitmuntende schipperscapaciteiten. De aanhangers van de zogenaamde Jezusmythe gaan nog een stapje verder: uit de mythologische elementen van het Nieuwe Testament besluiten zij dat Jezus nooit heeft bestaan.

Beide ideeën zijn wetenschappelijk gezien onhoudbaar. Het eerste getuigt van onvoldoende inzicht in de doelstellingen van klassiek mythologische taal, het tweede van onvoldoende inzicht in het onderscheid tussen vorm en inhoud van een bewering. Als je bijvoorbeeld in een afscheidsrede voor de begrafenis van een vriend zegt dat jouw vriend soms een ‘echte teddybeer’ was, verwijst jouw uitspraak niet naar zijn eventueel dichtbehaarde lichaam. In plaats van een mogelijke realiteit (dichtbehaard lichaam) aan te grijpen om een fictie te lanceren (transformatie in een teddybeer), probeer je in beeldende taal uitdrukking te geven aan een diepmenselijke en tegelijk persoonlijke ervaring. Je geeft ook je visie weer op die ervaring. Natuurlijk doe je dat op een manier die voor mensen met een gelijkaardige culturele achtergrond verstaanbaar is, zonder bijkomende uitleg. Iedereen begrijpt onmiddellijk dat je de overledene als een gezellige en vriendelijke mens hebt meegemaakt. Wie wil peilen naar de waarheid van je bewering, moet niet vragen of de overledene soms werkelijk veranderde in een teddybeer. Hij moet vragen of je eerlijk verslag doet van je ervaring.

Hetzelfde geldt voor het verhaal over Jezus die op water loopt. De tijdgenoten van de evangelisten maken daarbij onmiddellijk associaties met onder andere het verhaal over Mozes die de Rode Zee splijt, en met de betekenissen van dat verhaal. In het licht daarvan is de vraag niet of Jezus werkelijk over water heeft gelopen, maar wel of mensen Jezus hebben ervaren als een ‘nieuwe Mozes’. En dat laatste betekent: als iemand die anderen vertrouwen en bevrijding tracht te bieden in stormachtige situaties.

Het is intussen wel al duidelijk in welke zin de aanhangers van de Jezusmythe de bal misslaan. Het is niet omdat je het verslag van de ervaringen met iemand op een mythologische manier vormgeeft dat de inhoud waarnaar je verwijst – namelijk die ervaringen en de persoon in kwestie – niet historisch zou zijn. Gemythologiseerde beweringen bestaan trouwens over veel historische figuren uit de oudheid. Ze zijn een geijkte manier om duidelijk te maken welke betekenis mensen als pakweg Alexander de Grote en keizer Augustus voor hun omgeving hebben. Op basis daarvan het historische karakter van die vorsten in twijfel trekken zou al te belachelijk zijn. Het is dan ook niet toevallig dat de hypothese van de Jezusmythe in de wereld van de historische kritiek geenszins ernstig wordt genomen (lees bijvoorbeeld: On Richard Carrier’s Doubts – pdf). In de wetenschappelijke wereld heeft de Jezusmythe hetzelfde statuut als het creationisme of de klimaatontkenning.

Uiteraard figureren in de meeste mythen louter fictieve personages. Maar zelfs dan geven die verhalen uitdrukking aan concrete ervaringen en bevatten ze een visie over hoe je ermee dient om te gaan. Het Bijbelverhaal over Adam en Eva of het daarop volgende over Kaïn en Abel gaan onder andere over jaloezie en waartoe die kan leiden. Tegelijk proberen ze daaromtrent goede raad te geven, wat in de volksmond ‘de moraal van het verhaal’ of ‘de levensles’ heet te zijn.

Wat betreft Jezus hebben de schrijvers van het Nieuwe Testament op velerlei wijze geprobeerd om de universele relevantie van de mens die ze als Christus beschouwen te verhelderen, en lang niet alleen door mythologische elementen te gebruiken. Eigenlijk behoren de nieuwtestamentische auteurs tot de grondleggers van een traditie die de ontmoeting met Jezus telkens weer mogelijk wil maken voor toekomstige generaties. Ondanks de vaak ontstellend lage wetenschappelijke kwaliteit van de vergelijkingen tussen evangelie en klassieke mythologie, kan dat soort onderneming wel degelijk licht werpen op wie Jezus is en wat hij ook nu voor mensen kan betekenen. Tenminste, als de vergelijking tussen de klassiek mythologische held en de figuur van Christus uit de evangeliën niet gedreven wordt door negatieve sentimenten aangaande de joods-christelijke traditie, noch door a priori apologetische bekommernissen.

Alleszins levert een grondige vergelijking tussen ‘mythe’ en ‘evangelie’ verrassende resultaten op. Er blijkt een radicaal verschil te bestaan tussen de klassiek mythologische held en de figuur van Christus uit de evangeliën. Onder andere de Frans-Amerikaanse denker René Girard (1923-2015) heeft daarop gewezen. In de wereld van de klassiek mythologische verteltrant zijn de verhalen over Christus de vreemde eend in de bijt. Die vreemdheid heeft overigens ook gevolgen voor wie niet vertrouwd is met het klassiek mythologische wereldbeeld. We blijven immers vaak leven vanuit dynamieken waarvoor de klassiek mythologische held een rolmodel vormt, terwijl de figuur van Christus als ‘alternatief rolmodel’ een fundamentele kritiek op die dynamieken levert.

Oedipus of Myth vs Jesus of Gospel

De mythologische held denkt dat hij alleen zichzelf en anderen kan redden als hij een ‘monsterlijke vijand’ weet uit te schakelen of zelfs te doden. Paradoxaal genoeg zal hij soms denken dat hij zichzelf moet uitschakelen. Dat is het geval wanneer hij zichzelf als het probleem ziet. Oedipus is daarvan een voorbeeld. Hij kan als een archetype gelden voor wie zichzelf niet goed genoeg vindt voor deze wereld. Ook vandaag de dag beschuldigen veel mensen zichzelf voor de afwijzing en haat die ze van anderen ondervinden, terwijl de rechtvaardigingen voor die afwijzing en haat eigenlijk ongegrond zijn. Niettemin geraken sommigen zodanig overtuigd van hun negatieve zelfbeeld dat de wereld beter af lijkt zonder hen. Zelfmoord is de meest extreme uiting van die dynamiek.

Andere mythologische helden denken een monsterlijke vijand buiten zichzelf te moeten uitschakelen om de wereld te redden. Theseus behoort tot die dichtbevolkte groep. Mythen met dat soort helden geven de overtuiging weer dat de vestiging van een harmonieuze wereld offers eist. Wat of wie als boosaardig wordt beschouwd, moet er dan aan geloven. Voor sommigen zijn dat vandaag de dag ‘de ongelovigen en hun decadente levenswijze’, voor anderen ‘de gelovigen en hun achterlijke overtuigingen’, voor nog anderen etnische minderheden of politieke tegenstanders, enzovoort.

Een derde soort mythologische helden is bereid om zichzelf op te offeren in de strijd tegen de zogenaamd monsterlijke vijand. Achilles bewandelt dat pad. Hij lijkt wel een blauwdruk van de hedendaagse zelfmoordterrorist, of van de soldaat die bereid is om voor zijn vaderland te sterven. Tragisch (en op een bijzonder pijnlijke manier ook komisch) is natuurlijk dat zij zichzelf vernietigen uit angst om vernietigd te worden. In de evangeliën geeft Jezus die dynamiek weer als hij zegt: “Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.”

In tegenstelling tot de klassiek mythologische held in al zijn varianten, redt de figuur van Christus anderen omdat hij weigert te doden (of op een andere manier te ‘vernietigen’). In zijn dood weigert Christus zelfs niet alleen om anderen te vernietigen, maar weigert hij paradoxaal genoeg ook zichzelf te vernietigen: hij blijft de belichaming van de geweldloze, vergevende en leven gevende liefde die hij altijd is geweest. Omdat hij weigert geweld met geweld te beantwoorden, behoedt hij zowel (trouweloze) vrienden als haatdragende vijanden voor een burgeroorlog. Noch anderen, noch zichzelf doet hij geweld aan. Hij wordt gekruisigd.

Nogmaals, de dood heeft de liefdesdynamiek van waaruit Christus leeft niet kleingekregen. Integendeel, door te sterven heeft hij de dynamiek van geweldloze liefde volbracht. Als hij sterft aan het kruis kan hij niet meer bezwijken voor de verleiding om zelf geweld te gebruiken. Met zijn sterven sterft ook de macht van die verleiding. De logica van het offergeweld is alleen mogelijk indien het slachtoffer op een of andere manier kan voorgesteld worden als behorend tot het monsterachtige doembeeld van vernietigend geweld. Die voorstelling wordt onmogelijk in het geval van een weerloze, gekruisigde Christus. Aan het kruis openbaart Christus een liefde die zich onafhankelijk van de logica van machtsstrijd, offergeweld en de dood beweegt – en in die zin is ze ‘almachtig’.

Christus navolgen betekent zijn vergevingsgezinde terugtrekking uit de gewelddadige offerlogica navolgen, wat uiteindelijk zowel onze (al dan niet vijandige) naasten als onszelf redt. De manier waarop Nelson Mandela in 1990, bij zijn vrijlating na 27 jaar gevangenschap, de weg van de vergeving bewandelt in plaats van die van de wraak, is maar een van vele voorbeelden waaruit dat blijkt. Hemelvaartsdag (Ascensio Domini) symboliseert en viert het vertrouwen dat we als mensen in staat zijn om elkaars ‘verlosser’ te worden, ook zonder de onmiddellijke aanwezigheid van die Jezus waarin sommigen de Messias of Christus hebben herkend. Bevrijd van mythische illusies blijken mensen, zowel vroeger als nu, de werkelijkheid van de liefde waarnaar het Christusgebeuren verwijst vorm te kunnen geven. “De Geest waait waarheen Hij wil.” Ook dat behoort tot τὸ εὐαγγέλιον – het evangelie; vertaald: het ‘goede nieuws’.

A call for renewal of the Catholic Church in response to the recent statements on homosexual relationships by the Congregation for the Doctrine of the Faith.

Possessed

There is a peculiar story in the Gospels about a possessed man who beats himself with stones (Mark 5:1-20). The way he treats himself turns out to be, among other things, an imitation of the way his fellow townsmen treat him. He lives in the tombs. It is clear that he is dead to his community. When your community condemns you and deems you worthless, it is very likely that you will no longer respect yourself either.

The flip side of the man’s lack of self-love consists of multiple personalities taking hold of him. They are born out of a desperate search for appreciation. However, nothing works. None of the identities seem to appeal to others. An anxious desire for social recognition thus achieves the opposite of what it sets out to do: those who are captivated by it do not “win the world,” but rather become more and more isolated (Mark 8:35-36).

The Gospel relates that the possessed man finds himself in this state of self-denial until he meets Jesus. Jesus frees the man from a herd mentality that determines what is (not) valuable. Jesus offers him the confidence, in defiance of that mentality, to value himself again. The love embodied by Jesus enables the man to love himself.

Liberated

Jesus also gives the key to unleashing that love in all kinds of situations (Mark 12:30-31): “Love God and your neighbor as yourself.” As a Jew, Jesus knows that the first part of that double commandment actually implies a radical prohibition. “Love God,” the first and most important of the ten commandments, means as much as “do not deify anything” (Exodus 20:4-5a) or, in non-religious language, “do not absolutize anything.”

At first glance, human identity is determined by an interplay between biological and cultural factors – in short, by nature and nurture. Jesus, however, asserts that we are not entirely dependent on biological impulses and cultural norms. In his view, we are also “children of God.” By this he means: children of a love that is not bound by transient natural or cultural criteria.

Understanding human identity in that way truly has emancipatory implications. For instance, the well-known Dutch brain researcher Dick Swaab points to a biological predisposition for pedophilia, but that does not mean that pedo-sexual acts should be permissible, even if some cultural contexts allow them. The encounter with the other always also is an encounter with a reality that is different from what appears from the perspective of one’s own inclination or cultural imagination. In that sense, the other calls for a love that frees people from what they “must” do according to bodily impulses and from what they “may” do according to social norms.

To love the other is to love a reality beyond natural needs or culturally determined desires. Paradoxically, people who surrender themselves to that love become free and thus find themselves. A pedophile priest who goes against his inclination to approach children sexually is no longer subject to destructive affective dynamics in which he also loses himself. The same applies to an alcoholic who allows himself to be treated out of care for his loved ones, despite, perhaps, a culture of tolerance regarding alcohol consumption in his work environment. Moreover, a society must protect the most vulnerable from harming themselves. That responsibility goes from compulsory admissions to regulations on sexuality. After all, even if a child allegedly consents to sexual acts by an adult, that consent is more than likely related to manipulations on the part of the adult. Legislation on euthanasia concerning minors should also be subject to great caution for similar reasons.

In short, love for the other as other undermines the absolutization of any bodily inclination or culturally and historically determined norm. The one who loves also discovers himself as “different from (or ‘other than’) the total sum of genetics and education.” What truly animates a human being transcends what is visible and measurable. The Judeo-Christian tradition calls this transcendence “God.”

Reality Check

In the Gospels, Jesus continually makes room for that liberating transcendence and the greater sense of reality that comes with it. This is evident, among other things, in the well-known story of his encounter with an adulterous woman (John 8:1-11). An enraged crowd asks Jesus if that woman should be stoned to death – as she should according to time-honored laws and customs. Jesus replies, “Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her.” That is a brilliant reply. Jesus does not simply sacrifice the existing order to set his own laws, like many power-hungry people before and after him. On the contrary, he reorients the existing rules toward a dynamic of love that wants “authentic life” instead of victims.

Whoever throws a stone after those words of Jesus would implicitly claim of himself to be perfect. That person would thus deify himself, and that is a violation of the most important commandment in the Jewish tradition. Jesus reminds the bystanders “to love God,” which means “to stop deifying” themselves and their cultural identity.  In the end, none of the bystanders condemns the woman. A more realistic view of one’s own weaknesses and shortcomings, and the accompanying greater self-love, apparently lead to giving others breathing room. If you do not deify yourself, you can indeed “love your neighbor as yourself.”

At the end, Jesus says to the woman, “Neither do I condemn you. Go now and leave your life of sin.” The question is what exactly is meant by “sin” in this context. The story of the possessed man who stones himself leaves no doubt in that regard. Because that man imitates the negative view of those around him, he is unable to love himself. As a result, he is no blessing to others either. So the “sin” in this case is the absolutization of social norms and the lack of self-love and love for others that result from it. Jesus frees the man from that type of evil and gives him the confidence to love himself again.

In the case of the adulterous woman, Jesus first of all frees the bystanders from their sin. Their “sin” really is an absolutization of their patriarchal cultural norms. As Jesus liberates the bystanders from their old ways, a woman who has been given in marriage receives more freedom as well. It is very well possible that her own husband treats her badly, while the other man treats her with respect. “Living in sin” would then mean: re-submitting yourself to the cultural norms your spouse uses to exert power over you. “To sin no more,” by contrast, would mean: to seek the presence of the beloved one who does respect you, and to become a blessing for others as a consequence of a regained self-respect. The adulteress no longer has to condemn herself, especially since Jesus has also converted those around her to the love that does not condemn her. In short, “go now, and sin no more…” means, in this context, “Just go for the situation in which you can respect yourself.”

Death

If the Roman Catholic Church wants to imitate Jesus as he is known from the Gospels, it must be careful not to deify itself. It must not absolutize its own teaching. The Church and its historically developed laws are not themselves God. Nor is the Bible itself God. Church and Bible are, at their best, paths to the liberating love that is embodied by Jesus. Because of that embodiment, he is called the Christ. That is also why his followers speak of themselves as “Christians” (and not, for example, as “Biblians”).

The recent statements of the Catholic Congregation for the Doctrine of the Faith regarding homosexual relationships as so-called “sinful,” again raise the question where exactly the “sin” is located. “Loving God” according to the double commandment is also done “with all your mind.” Therefore, when the Congregation appeals to the Bible, it must do so in a contextual way, if not historical-critical. Contextual readings of the Bible, by the way, belong to the tradition of the Church itself. As it turns out, the Bible condemns homosexual relationships for the same reason that it condemns heterosexual relationships: it always concerns sexual relationships that are said to threaten human integrity. Rape within (arranged) marriages is an example thereof. In that case, a divorce is appropriate, perhaps even more so if it goes against a patriarchal culture that sustains violent dynamics in marriages.

A culturally determined moral view that condemns homosexual relationships as sinful (such as the one recently expressed by the Congregation for the Doctrine of the Faith) is also a breeding ground for discrimination and violence – even of self-directed violence. In this case, “sin” is thus situated at the level of the view that condemns homosexual relationships. That view goes against a dynamic of love that wants people to be fully alive. It leads to “death” – oppression of oneself and others. See 1 John 3:14: “Anyone who does not love remains in death,” like the possessed man who lives in the tombs (see higher). In short, it is a sin to call homosexual relationships sinful.

Life

An ethic that prompts people to “stone” themselves and prevents them from respecting themselves, must be severely criticized. Especially if a community wants to remain faithful to its calling to imitate the love embodied by Christ. In the Bible, nothing is called God except that love (1 John 4:8). It is so radical that it is the measure of every culturally and historically determined standard for shaping human relationships. It claims that “rules are made for man and not vice versa” (Mark 2:27). Thus, although love must concretize itself through rules and norms, it is not itself bound by those rules. In that sense, it considers relative every transitory cultural arrangement.

Hence, according to Jesus, in the imperishable life-giving dimension of love “people neither marry nor are given in marriage” (Mark 12:25). In the same vein, Paul points to the relativity of the customs by which one community demarcates itself from another. Love, embodied by Christ, makes all humans one people and breaks down cultural boundaries (Galatians 5:6), “For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love.” In Christ, Paul sees a love at work that recalibrates the whole of creation and which challenges all social boundaries that arise from power games – both within and between communities (Colossians 3:10-11): “Put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all, and is in all.”

Introduction

A good way to assess the passion story of Jesus and what it allegedly reveals about the God of Christ, is the parable of the prodigal son in Luke 15:11-32. Jesus uses the father in this parable to clarify something essential about the God he proclaims. When the son returns, not without opportunistic motives, the father runs towards his son from the moment he sees his son appear on the horizon. The father does not run to his son to punish him, but to forgive him and to welcome him “full of grace”. This “space of grace” gives his son the opportunity to really become aware of the evil he has done. And although grace has no power or control over this potential response (it is not guaranteed that the son will truly regret what he has done), grace is “all-powerful” in the sense that it gives itself independent of its eventual outcomes.

So, in any case, the grace of the father allows the son to no longer be ashamed of himself and to sincerely repent for his mistakes. If he truly accepts the love of his father, he will be able to take responsibility for his wrongdoings without being crushed under guilt. He will imitate the love he experiences by trying to make up for the hurt he has done to others and by trying to do justice. To quote Augustine of Hippo (354-430) (On the Spirit and the Letter Chapter X [16]): “Grace is bestowed on us, not because we have done good works, but that we may be able to do them.” (Original Latin, DE SPIRITU ET LITTERA LIBER UNUS, X: [gratia] quando quidem ideo datur, non quia bona opera fecimus, sed ut ea facere valeamus […]).

Because grace liberates us from the fear of being crushed under the weight of our mistakes, we will more easily take responsibility for them ourselves, instead of letting an easy scapegoat “pay” for what we did. If we accept the grace that does not crush us, it prevents us from crushing others as well. Grace liberates us from our damaging need to be “perfect” and thus lets us discover “the joy of being wrong”. In other words, grace liberates us from our narcissistic self-images and paradoxically prevents us from doing further harm to ourselves and others. As we experience forgiveness for our trespasses, we are enabled to forgive “those who trespass against us” (see the Lord’s Prayer in Matthew 6:9-13).

Analogous to the attitude of the father in the parable of the prodigal son, the suffering of Jesus should not be interpreted as a sign that there is a God who would punish us for our transgressions (but lets his Son take the blows we actually should receive). On the contrary, the suffering of Jesus is a consequence of a love that is radically independent of violence. It is the consequence of a love that does not answer violence with violence. It is the consequence of a forgiving withdrawal from violence, which makes room for the life of others (even “enemies” become “neighbors”).

Just like the father in the parable of the prodigal son running towards his son is not a sign that he wants to punish his son, the suffering of Jesus is not a sign that there is a God who wants to punish us. Just like the father of the parable running towards his son is a sign that he wants his son to become fully alive by bestowing a forgiving love upon him, the suffering of Jesus is a sign of a love that does not desire our death or suffering, but that wants us to be fully alive.

The cross of Jesus reveals that this love is not even affected by death, but that it is “fully alive” in the fact that neither “friend” nor “foe” died in what could have been a civil war. Jesus’ forgiving withdrawal from violence – his radical refusal to kill – saves others from death. Therefore the first followers of Jesus believe that he is “the Christ” who embodies the love that is not affected by death – the love that is thus revealed as “eternal”, as God. The suffering of Jesus is God, revealed as non-violent love, “running towards us” in the forgiving withdrawal from violence. Hence, whenever we participate in this mutual and imitative forgiving withdrawal from violence, God as love “is in our midst”. As this love is eventually not affected by death, it pierces through the narcissistic self-images we usually develop to hide ourselves from the reality of death. Thus the non-violent love that is not affected by death saves ourselves and others from alienating, destructive relationships between ourselves and others (because of that narcissism). It saves us from what is traditionally called “original sin”.

The grace that is revealed in Jesus in a unique way (but which shows itself in other “places” as well) prevents us from sacrificing others to “pay” for our sins. It allows us to truly take responsibility for our mistakes, without fear. It prevents us from hunting for scapegoats really, which is done in traditional religious systems. The following text points both to the “perversion” of Christianity (when it is understood as merely the ultimate consequence of traditional religious systems) and to an “authentic” Christianity (understood from Jesus’ obedience to a love that desires “mercy, not sacrifice”).

The traditional religious and mythical “deified” hero saves others by killing – which eventually results in the self-sacrifice of the hero. Jesus saves others because he refuses to kill – which reveals Jesus as embodying a love that gives itself and “lives” even unto death.

The Basic Religious Story

Aztec human sacrificeHumans commit transgressions of god given laws. The gods get angry. Disasters happen as divine punishment. Humans bring sacrifices which reconcile them with the gods. Peace is restored.

We all know the drill. Myriad variations of this story exist in religions old and new.

Some Christians are convinced, however, that the Christian variation of the basic religious story is quite unique. They believe that the Christian story therefore reveals “the true God” as opposed to “the bleak imitations of the divine in other religions”.

Yes, those Christians say, God is aware of us humans committing transgressions. However, according to their scenario, we should have the humility to recognize that the cost of our transgressions is too big to pay off our debt by merely human means. That’s why God sent us his only begotten Son Jesus, who loved us so much that He obediently sacrificed Himself and thus reconciled us with God, his Father.

Grace in this context is understood as God’s willingness to sacrifice his Son Jesus for our transgressions. This “final” sacrifice allegedly saves us from the desperate attempts to pay off our debts by sacrificing ourselves and our neighbors. Jesus thus is the “Savior” or the “Christ”. Instead of punishing us with disasters, God gave us the means to buy his peace through Christ’s death and resurrection (the so-called proof of the divine nature of the whole process). Well, at least until apocalyptic “end times” that is, and those who still do not repent and accept God’s laws and his Son – the means to buy his peace – are wiped off the face of the earth with Christ’s vengeful return.

The first time I heard this interpretation of the Christian faith, I remember thinking: “If that’s what Christianity is all about, count me out.” Nowadays I would still refuse to call myself a Christian if it implied playing to this so-called “divine” absurdity. However, literary critic and anthropologist René Girard (1923-2015), theologians like Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), Raymund Schwager SJ (1935-2004), Anthony Bartlett (°1946), Wolfgang Palaver (°1958), James Alison (°1959) and Michael Hardin (°1968), as well as atheist thinkers like Slavoj Zizek (°1949) helped me discover that the Gospel actually paints a radically different picture of God.

Christianity as the Ultimate Religious Story (= The Perversion of Christianity)

If the God of Christ is what some Christians make of Him, then He is the pinnacle of narcissistic sadomasochism. He is narcissistic because He receives all kinds of presents of reconciliation, but lets you know that no present is ever good enough to satisfy Him. Instead, He provides you with the present that you should offer Him, namely the sacrifice of his Son. As far as father-son relationships are concerned in this picture of Christianity, God is the ultimate sadist who is only appeased by the terrible suffering and death of his obedient Son. Finally, from this perspective God is also the ultimate masochist. After all, He desires the experience of pain in his very Being by “becoming flesh” in a crucified Son who is actually “one” with Him. To this masochist, the pain of the crucifixion is proof that He receives his desired gift and that He has total control over the relationship between Himself and humans.

It is not just the narcissism of a so-called God that is established by this interpretation of Christianity. Perhaps this story, above all, protects the narcissistic self-image of humans. The so-called “humility” in confessing the unworthiness and inability of your efforts to make up for wrongdoings is an easy way out of the burden of responsibility. Referring to so-called uncontrollable flaws gets you off the hook from truly making mistakes altogether. If you can’t help it, then you are actually without “real” faults. Narcissists believe that any mistake they make is eventually always the responsibility of something or someone else. They actually fear the freedom of not being perfect. The narcissistic impulse even exonerates the ones who are responsible for the crucifixion of Jesus. In the end they are perceived as contributing to God’s plan.

In short, according to this interpretation of Christianity, the God of Christ is superior to the so-called “false” gods of other religions because apart from being the most powerful killer, He allegedly also is the most merciful one. Instead of punishing us for our transgressions right away, He sends his Son to die in our place. Moreover, between the resurrection of that Savior – the Christ –, the outpouring of his Spirit and the end of times with the return of Christ, we are told that we can be saved one last time if we recognize our transgressions and accept that Christ died for them. If not, we will be sacrificed anyway during Christ’s Second Coming, which fulfils God’s Last Judgment.

Jesus SupermanIf we are to believe this account, then the God of Christ is a hero of unmatched mythical proportions. He saves others from the deadly disasters He Himself would be responsible for by provisionally killing Himself as the potential presence of wrathful violence in the sacrifice of his Son. In other words, from this perspective the God of Christ is a force of violence that controls itself and others by violent sacrificial means. The peace of Christ is the violent peace of sterile uniformity, established by sacrifice.

Christianity as the End of the Traditional Religious Story (= Authentic Christianity)

The belief that sacrifices can be effective to end deadly catastrophes depends on the belief that sacrifices have something to do with violent sacred forces. The deities of religions old and new are depicted as causing all kinds of violent crises, like natural disasters, pandemics and the outbreak of violence within and between communities. It is believed, time and again, that those violent deities demand sacrifices to be appeased.

“God”, in a traditional religious sense, is perceived as being responsible both for violence of epidemic proportions that potentially destroys human communities and for the vaccine of sacrificial violence that preserves or restores them. When traditional religious people make a sacrifice, they believe that they are not accountable for what they are doing, but that God is the true author of the ritual. Sacrifices are perceived as not belonging to the human world. They are seen as belonging to the world of the sacred, and ritual sacrifice is simply the fulfilment of a sacred commandment. It is the so-called inevitable, fatal process of “making something or someone sacred” (Latin “sacer facere”; hence the Latin noun “sacrificium”). In short, sacrifices are part of the world of the sacred, which is traditionally understood as the world of violence.

Myths sustain the belief in the sacred nature of violence. As such, they are justifications of sacrifice. Myths are stories of so-called “redemptive” violence. In the Gospel the leaders of the Jewish people try to establish a myth concerning their fellow Jew Jesus of Nazareth. The Pharisees and chief priests describe Jesus as an increasingly popular rebel leader who could lead an uprising against the Roman occupier of Judea. A war with the Romans would mean the end of the Jewish nation and culture. Therefore the Jewish leaders see no other solution than to get rid of Jesus. It is their way of justifying his elimination (John 11:45-50):

Many of the Jews who had seen what Jesus did, believed in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. Then the chief priests and the Pharisees called a meeting of the Sanhedrin.

“What are we accomplishing?” they asked. “Here is this man performing many signs. If we let him go on like this, everyone will believe in him, and then the Romans will come and take away both our temple and our nation.”

Then one of them, named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up, “You know nothing at all! You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish.”

In the case of Jesus, the Gospel of John leaves no doubt that these allegations are false. The Evangelist lets Pontius Pilate, the Roman prefect, unwittingly declare the truth about the arrested Jesus, namely that Jesus is innocent. Jesus does not wish to establish a “kingdom” or “peace” in competition with “the kings of this world” (whose peace is based on sacrifices – like the “Pax Romana”). In other words, the Gospel of John reveals the plot against Jesus by the Pharisees and the chief priests as a scapegoat mechanism: Jesus is wrongfully accused. Indeed, Jesus refuses to start a civil war wherein friends and enemies would get killed (John 18:33-38):

Pilate summoned Jesus and asked him, “Are you the king of the Jews?” “Is that your own idea,” Jesus asked, “or did others talk to you about me?” “Am I a Jew?” Pilate replied. “Your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done?”

Jesus said, “My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now my kingdom is from another place.” 

You are a king, then!” said Pilate. Jesus answered, “You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me.”

What is truth?” retorted Pilate. With this he went out again to the Jews gathered there and said, “I find no basis for a charge against him.”

The Gospel clarifies that the sacrifice of Jesus makes no sense whatsoever, as Jesus has nothing to do with the world of violence. Moreover, since the Gospel recognizes who God truly is in the non-violent love of Jesus, it also reveals that the violent God of traditional religion is actually non-existent. In the latter sense, the Christian faith contains a radical atheism and intrinsically finishes off every religious story. There is neither a God who is responsible for violent chaos to punish us for our transgressions, nor a God who demands sacrifices to restore order. Natural disasters have natural causes. Violence is not a sacred, but a human reality. There is no God as some kind of “Master of Puppets” who is in total control and who can be manipulated with sacrifices to gain control ourselves. As this God is blamed for things He cannot possibly be responsible for – since He does not exist –, He is the ultimate scapegoat.

COVID-19 End TimesThe Gospel reveals that we, humans, tend to be guided by the scapegoat mechanism. Instead of acknowledging our freedom and creative strength as human beings to deal responsibly with disasters, we tend to look for the so-called “masterminds” behind the crisis situations we encounter. Conspiracy theories are the secularized version of traditional religious and mythical thinking. They provide us with a false sense of security and the delusional entitlement to sacrifice so-called “evil” others, who are believed to be responsible for the crisis at hand in the first place. In the case of a pandemic like COVID-19, some keep believing there is a God who punishes us for allowing evildoers in our midst, while others believe powerful people developed a plot that involves deliberately spreading a virus on their path to world dominion.

In the Gospel, the scapegoat mechanism that is used by humans to falsely justify sacrifices, time and again, is personified as Satan or the devil. Jesus reveals that it is this deceitful and lying “devil” who demands sacrificial murders, while God is a God of radically non-violent love who “desires mercy, not sacrifice” (Matthew 9:13). Contrary to the above mentioned depiction of the Christian faith, the Gospel clearly reveals that humans, inspired by the devilish scapegoat mechanism, demand the sacrifice of Jesus, and not God (John 8:39-44):

“If you, Pharisees, were Abraham’s children,” said Jesus, “then you would do what Abraham did. As it is, you are looking for a way to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do such things. You are doing the works of your own father.”

“We are not illegitimate children,” they protested. “The only Father we have is God himself.”

Jesus said to them, “If God were your Father, you would love me, for I have come here from God. I have not come on my own; God sent me. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.”

Those who desire the sacrifice of Jesus try everything to involve him in the world of violence, in order to still provide their act of violence with some foundation. After all, their myth of self-defense against the man who is supposed to be a violent threat only holds water if Jesus eventually does take part in the game of violence to gain controlling power. As Jesus continuously refuses to answer violence with violence, they grow increasingly desperate. This translates into the growing vehemence of the violence used against Jesus. Despite these efforts to tempt him to use violence, Jesus continues to obey “the will of his Father”, which means that he walks the path of a radically non-violent love. The powers that need the lie of an outside threat to justify their myths of self-defense cannot stand this truth about the scapegoat in their midst. That’s why Jesus is crucified.

To his opponents, the crucified Jesus seems to have lost. “He saved others, he cannot save himself” (Matthew 27:42), they exclaim mockingly. However, when Jesus dies, further attempts to draw him into the world of violence become impossible. Hence, the violent logic that needs, at least, its victim’s involvement in violence to justify itself, utterly fails. What dies on the cross is the foundation of violence. That’s why Jesus proclaims, right before dying: “It is finished” (John 19:30). The universal lie of the scapegoat mechanism behind the ever-recurring myths of redemptive violence is revealed. In that sense, Jesus is: “The Lamb of God who takes away the sin of the world” (John 1:29). René Girard writes – in I See Satan Fall Like Lightning (Maryknoll: Orbis Books, 2001), 142-143:

Je vois Satan tomber comme l'éclair (1999)“By nailing Christ to the Cross, the powers believed they were doing what they ordinarily did in unleashing the single victim mechanism. They thought they were avoiding the danger of disclosure. They did not suspect that in the end they would be doing just the opposite: they would be contributing to their own annihilation, nailing themselves to the Cross, so to speak. They did not and could not suspect the revelatory power of the Cross. […] The powers are not put on display because they are defeated, but they are defeated because they are put on display.”

Again, what dies on the cross is the foundation of the violent logic. What lives on the cross, on the other hand, is the self-giving love that saves lives by refusing to kill. No Jew, no Roman, neither friend nor foe died. The love revealed in Jesus, which withdraws from rivalry over power altogether, is all-powerful, not in the sense that it has total control over others, but in the sense that it is not even destroyed by death and thus remains completely independent of the world of violence. The death of Jesus is the ultimate withdrawal from violence and the ultimate gift of life-giving grace.

On Easter Sunday, the crucified Jesus is revealed to his followers as the living presence and embodiment of the non-violent God, of non-violent love. Therefore, the Eucharistic commemoration of Jesus’ death is not the repetition of deadly violence to establish peace. It is the sacramental presence of Jesus as Risen Christ and true Messiah, who does not feed on violence to become a so-called savior, but who invites us to imagine ever new ways of sharing in the Spirit of his forgiving withdrawal from violence. The more we thus mutually and mimetically give room to each other’s life and each other’s differences, the more we are inhabited by and reconciled with divine love. The peace of Christ is a peace of creative, non-violent conflict. It is a life of exciting, “electrifying” fruitful tensions.

Christ Dali

THE FOLLOWING IS THE RESULT OF A CONVERSATION WITH AN ATHEIST WHO ASKED ME SOME BASIC QUESTIONS ABOUT MY CHRISTIAN FAITH.

the-preaching-of-foolishness

What is the purpose of the New Testament?

Well, the writers of the New Testament want to enable an encounter with Jesus of Nazareth.

Why would that be important?

The New Testament authors all believe in God. They are convinced that God is revealed in the person of Jesus, who is therefore called “Christ”. Basically they claim that knowing Jesus is an excellent way to know God.

Okay, now suppose there is a God – which I don’t believe, by the way –, why on earth would it be important to know God?

Maybe you will label the following answer as an absurdity, if not as an outright offensive statement.

The New Testament writers are convinced that you cannot know yourself if you don’t know God. So, according to them, if you are interested in knowing yourself, you must know God.

Your prediction turns out to be right. The Christian faith sounds ridiculous. It claims that there is a God, which is a first absurdity to my atheist ears. Second, it claims that I should somehow learn to know a poor Jewish guy who lived and died two thousand years ago in a remote area of the Roman Empire if I want to know that “God”. Indeed, that sounds absurd!

Does the Christian tradition claim that this is the only way to know God? What about the people who lived before Jesus? What about the people who have never heared of him?

I don’t know about all the Christian churches, but I do know that the Catholic Church acknowledges other ways through which God can be known. In that sense the answer to your question is no. The Bible and the Christian tradition as a whole are not the only ways to experience the reality of Christ.

Anyway, what you are saying still sounds patronizing. I’m an atheist. I don’t have to know a fictitious “God” to know myself. Moreover, what if I’m not interested in knowing myself at all? Why would it be important to know myself?

Let me ask you this question: is it possible for people to know themselves without love?

What do you mean? What has that got to do with anything we are talking about?

Well, you will need to be a little patient now. I’ll try to explain it.

I’ve learned from child psychiatrists that there are basically three types of child neglect, which are often mixed together. All of them have to do with a lack of love. The first one is treating a child as if the child is worth nothing. That is the merely negative approach. The second is treating a child as if the child doesn’t exist. That is the indifferent approach. The third is treating a child as if the child is a superior being. That is the merely positive approach.

Children who are treated in these ways will grow up craving attention and recognition. In order to satisfy this craving, they will tend to present an image of themselves that they believe will give them the desired attention.

The child who ends up thinking he is worth nothing might try to avoid further negative criticism by attempting to meet everyone’s expectations. This child does not know who he is or what his qualities are, apart from being whoever people want him to be. He has difficulty recognizing his own talents because he suspects others might ridicule them. Being ashamed of himself in this way, he tends to look up to others – as if they are flawless and he is full of mistakes.

The child who experienced a lot of indifference while growing up might think he must be a bully to get recognition. This child does not know who he is or what his qualities are, apart from being a bully. He reduces life to a powerplay.

How seldom we weigh our neighbor in the same balance with ourselves (Thomas a Kempis)And the child who is used to be treated as a superior being might think he indeed is superior to others and might only listen to people who confirm his self-concept. This child does not know who he is or what his qualities are, apart from being the narcissist he has become. He has difficulty recognizing his own flaws. Being ashamed of himself in this way, he tends to look down on others – as if he is flawless and they are full of mistakes.

If those children would have been treated with love, they would have discovered their talents as well as their flaws without being ashamed of them. Moreover, if people can recognize their own true talents, they will be more able to recognize and appreciate the talents of others as well, beyond inferiority complexes, powerplays or jealous competition.

In short, loving others is only possible if you truly love yourself and that’s why you should know yourself in some sense. If you believe loving yourself and others is important, then you should develop a minimum of self-knowledge. This is only possible if you refuse to treat anything as divine, except love itself. If you open up yourself to receive love, you will be able to love yourself as well as others.

I understood everything you said until your next to last statement. Could you please explain what you mean by “love is only possible if you refuse to treat anything as divine, except love itself”?

It is a short version of Mark 12:28-31, in which Jesus summarizes the teachings of the Bible:

One of the teachers of the law came and heard the Sadducees debating Jesus. Noticing that Jesus had given them a good answer, the teacher of the law asked him, “Of all the commandments, which is the most important?”

“The most important one,” answered Jesus, “is this: ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.’ The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.”

The Greatest Commandment in Hebrew.jpg

“To love God” is, in a Jewish sense, the prohibition to consider anything as divine or “perfect” (see Exodus 20:3-4). It is the prohibition on idolatry. Now let’s connect this principle to what was mentioned earlier.

If you want to learn something that will help you, learn to see yourself as God sees you (Thomas a Kempis)Someone who suffers from an inferiority complex has the tendency to idolize others and to blame himself for everything that goes wrong in his life. He also has the tendency to compare himself to those so-called “perfect” others in order to develop an acceptable self-image. Thus he is primarily interested in others as “mirrors”. Others are reduced to means who should confirm a certain self-image. Having experienced a lack of love while growing up, the person who suffers from an inferiority complex is not interested in himself apart from the image he hopes will give him some social recognition. Unable to truly respect himself he is also unable to respect others. As said, he is only interested in them as means, not as ends in themselves. His whole life is dominated by fear, more specifically by the fear of punishment or rejection by others if he doesn’t live up to a so-called acceptable image in his main social environment. His life is hell. Hell is real. 1 John 4:18 puts it this way:

“There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.”

no fear in love

The same reasoning goes for someone who suffers from a superiority complex. This comes as no surprise, as a superiority complex is often a compensation for feelings of inferiority and shame about one’s own flaws. The person who suffers from a superiority complex has the tendency to idolize himself and is again only interested in others as means to confirm his so-called “perfect” self-image. Fearing failure the person who suffers from a superiority complex turns his own life and the life of others into hell.

Love is the abandonment of the fear of not being perfect. It is the abandonment of any kind of idolatry, which creates the possibility to “love your neighbor as yourself”. Again, “to love God” is, in a Jewish sense, the prohibition to consider anything as divine, neither yourself nor others. As such, it is the conditio sine qua non “to love your neighbor as yourself”. Respect for the prohibition on idolatry as an absolute commandment is the recognition of the singular divinity of love. That is the paradox that is at the heart of the Christian faith.

Indeed, the Christian tradition claims that “God is love”. Hence, in this light it is true to say that you can only know yourself if you know God: you can only know yourself if you know love.

See for instance 1 John 4:16b:

“God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.”

agape love

Love allows us to discover the truth about ourselves and others, beyond illusory self-images. It allows us to discover each other’s beauty, as we no longer consume each other as means to satisfy our desire for recognition, but recognize each other as ends. Christians believe that Jesus of Nazareth embodies the reality of love in an excellent way. That’s why they call him the Christ and that’s why they call for an Imitatio Christi. The importance of that kind of mimesis in the Christian tradition runs from the apostle Paul over Thomas à Kempis (1380-1471) to René Girard (1923-2015) – to name but a few.

Jesus criticizes both superiority and inferiority complexes in people in order to enable “re-connections” and reconciliation between them. He offers the grace of forgiveness so that we might no longer be ashamed of ourselves and that we might be able to forgive and accept the flawed nature of others as well. Whenever that happens and the reality of love is established, there is “heaven” – “the Kingdom of God”. Love leads to the salvation of ourselves and others.

The glory of God is a human being fully alive (Irenaeus of Lyons)As Irenaeus of Lyons (130-202) writes, “the glory of God is the human person fully alive.” The human person who is “fully alive” is the person who overcomes fear in order to love more deeply. Love transforms fear from fear of the other (as a potential rival) into fear for the other (as my neighbor).

I guess my next question is superfluous. You do believe in God, heaven and hell?

In Christianity you are not martyring yourself (René Girard)Yes. I do believe in the reality of love, and I do believe that wherever it is given room to establish itself there is “heaven”. As I also believe that wherever fear takes over there is “hell”. And as far as this world is concerned, we always find ourselves between heaven and hell, between love and fear. The challenge is to distinguish between those two “spirits” or dynamics, and to rely on love ever more deeply. In reference to Ignatius of Loyola (1491-1556), discernment is key in order to follow the transformative and creative power of love, which turns fear of the other (as a potential rival) into fear for the other (as my neighbor). We can only hope people will imitate each other in this way.

So love over fear, even if love can bring you in a situation where you end up being despised, rejected or crucified by people who hate the criticism of their socially mediated self-images?

That’s the challenge, yes, in which we more often fail than succeed.

Isn’t it foolish, if not absurd to live that kind of risky life?

Hell yeah, it is! But I would rather live an authentic life in the realm of love than die to an inauthentic one because of fear. As that saying goes, derived from a poem by Alfred, Lord Tennyson (1809-1892),

“It’s better to have lost at love than never to have loved at all.”

Alfred, Lord Tennyson In Memoriam XIV_XXVII_XXXV

I believe that is true. There is a comfort in love that does not depend on its eventual outcomes. In that sense it is “all-powerful”, however much vulnerable and fragile it is.

1COR1V27-29

On Seven Stories – How to Study and Teach the Nonviolent Bible

SEVEN STORIES – GENERAL OUTLINE

In 2017, Anthony W. Bartlett publishes a remarkable book, Seven Stories – How to Study and Teach the Nonviolent Bible (Hopetime Press, Great Britain, 2017). It is the result of a lifelong personal engagement with Biblical texts and their existential, spiritual and cultural implications. The book’s title already suggests its multi-layered character.

Seven Stories (Anthony Bartlett)

First of all, the book presents itself as an instrument for individual and communal spiritual reflection. After an introductory chapter on methodology with key concepts and hermeneutical starting points, the reader is invited to reflect on key Biblical texts by following the development of seven stories throughout the Bible. Each chapter starts off with an overview containing a lesson plan, the main learning objectives, the synopsis of the story as a whole and some key words and concepts. This is followed by three lessons on the actual story, each of them containing the necessary information to understand the Biblical texts that are mentioned. Every lesson also ends with an invitation to further explorations (i.e. lesson questions, questions for personal reflection, a glossary, a list of resources and background reading, and some cultural references).

Secondly, content-wise the book lays bare the often hidden challenge represented by the Biblical texts themselves, which is to understand their two-fold revelation. On the one hand, the Biblical texts reveal how human identity is tarnished and generated by violence, resulting in a wrongful understanding of God as violent. On the other hand, the Bible also reveals that God is actually nonviolent: God is a God of love.

The seven stories thus contain, thirdly, an invitation for a transformational journey: from an awareness about our complicity in the world of violence to our participation in a reality that is not dependent on violence – the reality of the God of Jesus. That’s what the “conversion” experience is all about in a Biblical sense. In his introduction Anthony Bartlett explains the aim of the book as follows (p. 9):

“Today we are on the cusp of an enormous shift, from colluding with inherited tropes of violent divinity, to surrendering completely to the dramatic truth revealed through the whole Bible: nothing less than a nonviolent God bringing to birth a nonviolent humanity. We offer this coursebook as a heartfelt contribution to this worldwide movement.”

Bartlett follows three main interpretive principles that allow him and his readers to understand the Bible the way he does:

  • an academic and scholarly background of historical-critical research
  • the anthropology of French-American thinker René Girard (1923-2015) – explained very well in the first chapter
  • a faith relationship with a God of nonviolence – in the author’s case as part of the Wood Hath Hope Christian Community, among others

These principles counter the temptations of Marcionism on the one hand and of fundamentalism on the other. The God of the Old Testament is consistent with the God of the Sermon on the Mount, but this becomes clear through a collection of Biblical texts that contains both the default human understanding of God as violent and the revelation of God as nonviolent. Again from the introduction (p. 9) – emphasis mine:

“If the Bible is anthropological revelation – showing us the violence of human cultural origins – then the Bible must carry within itself a critique of its own theological forms. If on the one hand the Bible tells about human violence and on the other about God, texts about the latter will always be written and read in tension with texts about the former. It is only over the course of development of the whole Bible that resolution will be possible, but the tension must be always kept in mind. […] The whole labor of the text, from Genesis to Revelation, is a journey of decoding the Bible by the Bible.”

To understand the Biblical texts as texts “in travail”, on the way to a more complete revelation of the human and the divine, allows for a non-fundamentalist approach of the Bible’s authority. Anthony Bartlett explains this very well – once again from the introduction (pp. 12-13), emphasis mine:

“In order to get to that final twist we first must have a continuity of narrative which can bring us to that point. In order for the new to arrive there must first be the familiar and the known. Thus Seven Stories includes cycles on the Land of Israel and the Jerusalem Temple. These institutions and their symbolic value provided the necessary historical and narrative arc within which the plot of the new could emerge. In the Seven Stories understanding, the Land of Israel and the Jerusalem Temple are the stable rock of ordinary human culture in and through which the stresses of the new show themselves, and finally break through into new creation.

The upshot of all this is a very clear understanding of the authority of the text. To claim authority for scripture does not depend on an abstract notion of inerrancy, so that somehow every single statement in its literal and grammatical form has the weight of a courtroom statement by or about God. To assert this is to create nothing more than a weapon of authority where the authority is more important than the story, than the transformation wrought by the stories. No, the authority of scripture is much more consistent with a God of creative love, and of loving creation. Its authority lies within the transformative process itself, within its slow, gentle but unfailing agency to bring creation to perfection in peace and love. Is this not a much more credible notion of authority, represented in the slow patient progression of Biblical texts and their final realization in the person of Jesus? Rather than a rock falling from the sky the Bible is a seed sprouting from the earth. Whatever is consistent with this generative process has authority. Everything else is the rock of human culture against which the seed is slowly but irresistibly straining.

[…]

The Bible is always in discussion with itself and the informed student will see and feel this at every point. Genesis is in discussion with Exodus-through-Kings, Job with Deuteronomy, Ecclesiastes with Proverbs, Jonah with Nahum, Ruth with Nehemiah, Song of Songs with Genesis, and Daniel with almost all of the above. For a Christian the point where the discussion is resolved is with Jesus. And so the persona and teaching of Jesus always constitute the third lesson in each cycle, folding into his story the transformative changes detected in his scriptural tradition. He is also mentioned freely in the course of the Old Testament lessons, because he is indeed the final interpretive lens, the final twist that makes sense of everything.”

SEVEN STORIES – CONCRETE EXAMPLE

A concrete example from the book shows how rich and enriching the above described approach truly is. The first of the seven stories bears the title Oppression to Justice and deals with the Hebrews as Hapiru – a class of dispossessed people from different ethnic backgrounds –, their Exodus experience and the interpretation of that experience by Jesus in the Sermon on the Mount. The end of the second lesson, on the Exodus experience, combines all the different layers present in Bartlett’s book. It is but one of many superb examples of how historical-critical research, combined with Girard’s anthropology and an overall interdisciplinary approach open up well-known Biblical texts as if for the first time, allowing for personal and communal spiritual growth in unexpected ways (pp. 59-60) – emphasis mine:

“The Law’s justice includes reciprocal violence. For example, Ex. 21.29-30 (if an ox kills someone then the ox and owner must be killed). This acts as a deterrent to breaking the law – a fear of retributive violence. It also attempts to be commensurate, not excessive. Nevertheless, it remains the effect of generative violence.

This reciprocity is at work in the death of the first born, the ultimate violent act of God to free the Hebrews. How can we reconcile the story with a nonviolent God? The answer lies in how the Exodus Hebrews produced an interpretation of real events. The Bible reveals as much about us as it does about God. If we explain the narrative of the ten plagues as a cultural lens by which those who told the story saw God then it becomes simply a layer of text which points beyond itself. The ten plagues can be explained from a factual point of view: natural events which are then constructed as divine violence.

For example, the Ten Plagues theory of Dr John Marr (epidemiologist) and Curtis Malloy (medical researcher) understands the plagues as a series of closely linked natural events.

At http://www.nytimes.com/1996/04/04/garden/biblical-plagues-a-novel-theory.html .

The basic point is there is a plausible natural explanation for disasters which then, in the tradition, are read as a direct effect of divine action. But it is the root change in human perspective that counts and which is the work of revelation – God is on the side of the oppressed and is creating a new people based in this relationship.

From a Girardian-anthropological point of view, the Egyptians could also see the plagues as caused by a cursed people who actually had to be expelled (cf. Ex. 11.1). Egyptian historians from the 3rd century BCE in fact report this viewpoint – the Exodus Hebrews were diseased and expelled. (See The Bible, Violence and the Sacred, by James G. Williams.)

The Hebrews fleeing Egypt perceive that God is on their side in terms of generative violence, while the Egyptians see the same events based on the same generative violence, but in terms of a cursed group. Both parties interpret the events according to the default human frame of meaning. Nevertheless, in the overall Biblical narrative something amazing is happening: a God of human transformation is being revealed. From the anthropological perspective the Exodus picture of divine violence is an interpretation of natural events, but the underlying truth is God’s intervention on behalf of a group of oppressed people, laying the foundation of a transformative divine and human journey. This is the true work of the Biblical God, changing our human perspective progressively and continually, including our perception of God as violent. In the following cycle we will see how the book of Genesis prefaces the book of Exodus with a profound critique of human violence. So, a deeper change of meaning (semiotic shift) is already set up in the Bible text before we even get to read Exodus! In our next lesson we will see how Jesus reinterprets the Law, reading its radical intent, and teaches us the full revelation of a God of nonviolence.”

Readers who are by now eager to know what more liberating spiritual treasures await them can purchase Seven Stories on Amazon. I cannot recommend it enough.

SEVEN STORIES – THE BROADER MOVEMENT

Anthony Bartlett is but one of those scholars whose theological reflections are deeply inspired by the work of the late René Girard. Not only is Girard’s work very interesting for people who embrace a vastly interdisciplinary approach to social sciences and cultural studies, but it also enables an understanding of theology and Biblical studies as anthropological resources – as resources that give a clear picture of what it means to be human (pointing out humanity’s limitations, pitfalls and possibilities).

Apart from Anthony Bartlett, I would like to take the opportunity to mention a few others (out of many scholars) who adopt a similar approach to theology and Biblical studies, and who are part of a broader movement of contemporary theology that is inspired by the work of René Girard: the late Jesuit Raymund Schwager (1935-2004), Paul Nuechterlein (editor of the highly informative and inspiring Girardian Lectionary), the people from The Raven Foundation and, last but not least, James Alison.

A couple of years ago, in 2013, James Alison in cooperation with The Raven Foundation and Imitatio produced Jesus the Forgiving Victim series (a series of videos, books and a website). In the second book of the series, God, not one of the gods (Doers Publishing, Glenview, 2013), Alison highlights a transformative reading of Joshua 7, in the same vein as Bartlett reads Biblical texts.

Joshua 7 is basically the story of the people of Israel behaving as a lynch mob, blaming a certain Achan for loosing a battle against the Amorites. The story of the stoning of Achan is told from the perspective of people who believe that God demands such a stoning. James Alison shows what a transformative reading of this story looks like by using the Emmaus story in Luke as a reference – thus, in the words of Anthony Bartlett, “the Bible decodes the Bible” (pp. 109-117); emphasis mine:

In the Joshua passage the voice of the victimized one [can] not be heard. But in the Emmaus story we [find] ourselves in the presence of one who is telling the account of a lynching from the perspective of the person who was lynched. This was a voice that had not been heard before, as indeed it is not heard in the Achan story. It is as though at last, Achan’s version of events is beginning to pour out through the cracks between the stones which had covered him over. What I want to suggest is that when it says of Jesus on the road to Emmaus ‘… He opened up to them in all the scriptures the things concerning himself’ what we are getting is the crucified victim telling the story from Achan’s point of view. The story of how a gang of people needed to find an enemy within and set it up so that one was found, and this was what happened to him. The dead man talking would be Achan giving Achan’s account of his lynching. And indeed you can imagine many other similar stories where someone who is hated without cause can begin to tell their version of events.

What I wanted to bring out is that the two stories, the Achan story and the Emmaus story, are structurally identical stories, but told from opposite perspectives. There is the top-down version, the version told by the successful organizers of group togetherness, the persecutors’ account, and then there is the bottom-up version of the same story, told by the victim from under the stones, on the cross, or in the pit. All the elements of both accounts are the same: rivalry leading to a collapse of morale and structure, leaders trying to find a way to recreate morale, managing to do so by setting up a way of getting everyone together against someone else, and when this finally works, and the ‘someone else’ is got rid of, unanimity, peace, is restored, order is born again, and everyone is telling the same story.

The only trouble is that the moment that the victim’s story can be heard, it reveals that the other story is untrue. It is a lie. Its perpetrators need to believe it for it to work. They need to believe that they’ve really got the bad guy, and indeed in their account the bad guy even agrees with them. These are two entirely different perspectives on exactly the same story. The perspective of the survivors and those who have benefitted from the lynching, which is a lie, and the perspective which is never normally heard, and starts to emerge into our world thanks to the crucified and risen Lord, the perspective which tells the truth and which reveals the official perspective to be a lie. The survivors needed to believe the lie because they thought it would bring them together. But in fact it won’t. In fact they’ll soon be at each other’s throats about something else, and will need to go through this all over again and get someone else in the neck.

I hope you now see why I [refer] to the Emmaus story as not just a story but a paradigm, or model, of interpretation. The structure of how the New Testament operates is that it brings alive the same old story, but told from underneath, and it is this that is the fulfilment of Scripture.

[…]

I want to suggest to you why the Hebrew Scriptures, even a passage like [Joshua 7], are an enormous advance on the world of mythology. I’m going to do so by describing what I call two equal and opposite mistakes regarding the reading of Scripture. One I’m going to label the Marcionite error, in honour of an early Christian interpreter of the Scriptures called Marcion. In a nutshell, Marcion, faced with texts like the one we’ve just seen from the Hebrew Scriptures, said something to the effect of “These are awful stories – it cannot be the same god as the God of Jesus that is at work in them. It’s got to be another god altogether. ” So he proposed ditching the Hebrew Scriptures, as something to do with another god, and in fact he found himself pruning much of the New Testament as well, and ended up making a sort of compendium of the Gospels based on Luke, which he found to be nicer than the rest, making other things fit into it. Church authority, on the other hand, said ‘No! The Scriptures are one, and we receive both Testaments as making sense of each other.’ So Marcion’s view was rejected. Nevertheless, typically, in the modern world, it is Catholics who are tempted to his mistake.

The reverse of this, which is the mistake to which Protestants are more tempted in the modern world, is a fundamentalistic reading of Scripture. The fundamentalist position would be to say that, far from it being the case that there are two different gods in the different Testaments, there is in fact one God, and this God is the same at the beginning, in the middle, and at the end. So where the Old Testament says ‘God’ or ‘the Lord’ it means exactly the same as the God of Jesus Christ. Well, if you think like this, then when you are faced with a text like our Joshua text, you are going to have to come up with a complicated account of how God did in fact organize the sacrifice of Achan, but only so as to show in advance by what means he planned to undo the whole sacrificial system later, through the sacrifice of his Son. You can imagine the sort of rigorous mental gymnastics by which people seek to justify the word ‘God’ in the Joshua text, where it manifestly refers to the organizer of a lottery. How do you disentangle the sort of God who does that from doing nasty things to his Son in the crucifixion? You can see why a certain reading of Jesus’ death as being demanded by his Father, with the Father punishing the Son for the sins of others, is so popular. It fits in exactly with the need to say ‘It’s the same God.’

What is difficult for both parties to understand is quite how the New Testament works as interpretative key opening up the Hebrew Scriptures. What the New Testament does is allow us to see how, slowly and inexorably, the one true God, who was always making Godself known in and through the texts of the Hebrew Scriptures, was always coming into the world. And in the degree to which God comes into the world, in the degree to which the revelation of Godself as simultaneously God and Victim comes into clearer and clearer focus, so what is being done by us in the human world of victimizing gets clearer and clearer, harder not to see as obvious, before our eyes. It is the growing clarity from the self-revealing victim coming into the world that leads to the stories surrounding victimary happenings getting nastier and nastier, since they are ever less successful in ‘covering up’ and ‘making things nice’.

The Joshua text we’ve looked at is a particularly good example of this just because it seems so nasty. It would be easy for us to say ‘But this text is the exact opposite of the New Testament. Marcion could scarcely have asked for a better example of what he’s talking about.’ And that, as I see it, is the mistake. If the Emmaus living interpretative principle I have suggested to you is true, than what you would expect is that as it gets closer and closer to becoming clear that it is the victim who is telling the true story, what you can also expect is that it will become clearer and clearer in the texts what is really going on in the movement towards the lynching. Therefore the texts will look nastier.

You can imagine earlier texts, and we have plenty of such texts in mythic literature, in which it is gods who organize things, gather people together, and produce expulsions or sacrifices, and the people take no responsibility at all. Whereas in the text we listened to, from Joshua, the word ‘God’ is very easily switched on or off, but what remains absolutely clear whether it’s on or off is the anthropological dimension of what’s going on. Everything is set out in anthropological terms, without responsibility being displaced onto the gods. You can tell exactly what’s going on here. The text is teetering on the brink of giving itself away. So when we read it, our Gospel-inspired skepticism takes us over the brink. Our skepticism which is provided for us by the gift of faith. If you believe that Jesus, the crucified victim, is God, you stop believing in the gods, you stop believing in weird forces revealing who is ‘really’ to blame, and you get closer and closer to seeing things as they really, humanly, are.

What I’m bringing out here is an understanding of progressive revelation. How it is that as the truth emerges more and more richly in our midst we cannot expect the textual effects of that emergence to get nicer and nicer. You would expect them to get nastier and nastier, but clearer and clearer. And finally you see exactly the same story being told from exactly the inverse perspective, so that there are no longer even the remains of any mythical bits at work. It requires no great imagination to think either ‘The Old Testament is bad and the New Testament is good’ or ‘All word values are the same in both Testaments.’ It requires rather more subtlety to imagine a process in which, as the self-manifestation of the innocent victim becomes clearer and clearer, so the understanding of how humans typically are inclined to behave becomes darker and darker, but more and more realistic.

Compare this with, say, the story of Oedipus, which is essentially the same story as the one we saw in Joshua. There is a plague and social problems in Thebes, and a conveniently slightly deformed outsider, who has provoked jealousy by marrying a prominent heiress, is forced to agree that he was really responsible for certain things that he almost certainly didn’t do, and even if he had done them, they wouldn’t have caused a plague. He is accused of killing his father and sleeping with his mother, while not knowing that this was what he was doing. He succumbs to confessing to this. And then he is expelled, sent off to exile so that the city can return to peace. Now this story is much nicer than the Hebrew story. The townsfolk were not responsible for a violent expulsion, they were victims of a horrible plague, and were confirmed in their horrible suspicions regarding their interloper, and the guilty one got his just reward. The Greek version remains mired in self-delusion. However, the Hebrew version of the same dynamic is radically more truthful, because it is on the point of giving away what was really going on.

Even the editor of the text in the Book of Joshua clearly has doubts about this story – the little hints of skepticism about what’s going on are one of the wonders of the Hebrew Scriptures. The editor starts by saying ‘But the people of Israel broke faith in regard to the devoted things.’ So, it starts with a plural and then moves to a singular: ‘For Achan, son of Cami…’ and so on. And then you have the oddity of God’s behaviour. Although he might be expected to know everything, he appears to need a lottery to help find out ‘who did it’. And in fact, God tells Joshua that it is the people of Israel, in the plural, who have disobeyed him, before giving the instructions for the lottery that will find a singular victim. As you can imagine, an ancient rabbinical storyteller telling this story in a liturgical context, using this text as his Expositor’s Notes – which is very probably how such texts were handled in the ancient world – would have a good deal of fun wondering aloud about these things with his audience.”

There is much more to discover from authors like Anthony Bartlett and James Alison. I hope readers already enjoyed the above mentioned challenging and inspirational ideas.

Happy discovery!

P.S. The RavenCast did a series on Seven Stories that can be watched on YouTube. Here is one of the episodes – Adam Ericksen and Lindsey Paris-Lopez are joined by Linda and Tony Bartlett:

I was ready alright. I saw a clip on YouTube where “white privileged teen boys of an all-male Catholic school (Covington)” were taunting and mocking Nathan Phillips, an Omaha Tribe member and Vietnam veteran. This happened after the March for Life in Washington, D.C. Moreover, some of the boys were wearing caps that said MAGA (“Make America Great Again”), especially also the boy with an apparent smirk on his face who seemed to block Nathan’s way.

Ever since I was a little kid, I have been fascinated by Native American culture, especially since the Kevin Costner movie Dances with Wolves (1990) came out. On the other hand, I’m not a fan of Donald Trump and the way he wants to “Make America Great Again”, to put it mildly.

So I was ready alright. Ready to defend the oppressed, ready to take up the underdog cause. Ready to go on a rant against “conceited racists”. I spontaneously identified and empathized with Nathan Phillips. In doing so, I equally spontaneously vilified especially that smirking boy with the MAGA cap. My primal conclusion run parallel with this kind of meme:

nathan phillips and the maga hat wearing teens

However, luckily some people pointed to other clips about the event and I had to radically alter my vision. Don’t get me wrong. I still sympathize with people like Nathan Phillips, but now I also no longer vilify the teens from Covington Catholic High School. And here is why (thanks for this video by Dinkleberry Crunch):

 

Surely this video adds more context to the whole situation, and prevents me from thinking of one side as “noble knights” and the other as “big monsters”. The truth is that the knights (the “Jedi”) aren’t that noble and the monsters (the “Sith”) aren’t that monstrous. Moreover, by choosing sides the way I did, I became somewhat a self-righteous monster myself.

Jesus demands (Matthew 5:44): “Love your enemies.” Father Robert Barron pointed out that this kind of “love is not a sentiment or feeling. It is actively willing the good of the other.” Indeed, if love were a mere feeling, we could never love our “enemies”, for we mostly associate them with negative, dark sentiments. The reality of the love Jesus is talking about cannot be reduced to feelings, though. It has to do with a conscious act of the will. Love demands us to look at a conflict from “the enemy’s side”. This leads to a kind of self-criticism that allows us to restore a healthy relationship with “the enemy”. Love as an act of will operates in the hope that the enemy will imitate this kind of behavior, be self-critical himself, and make a new healthy relationship a reality – in whatever form. In other words, that kind of love has the potential to create a space for mutually reinforcing “good mimesis”.

Anyway, Jesus warns against perversions of “defending victims”. He fully stands with the oppressed, but refuses “to persecute others in the name of victims”. After all, by persecuting others in the name of victims, we tend to become oppressors ourselves, and we become the monsters we wanted to destroy. That’s what kind of happened to me, I must admit, in the case described above. Sometimes we need the words of wise, spiritual people to be more aware of what happens to ourselves and the world. So, to conclude this post, two quotes by the wise voices of Gil Bailie and René Girard:

René Girard in Evolution and Conversion – Dialogues on the Origins of Culture, Continuum, London, New York, 2007, p. 236:

We have experienced various forms of totalitarianism that openly denied Christian principles. There has been the totalitarianism of the Left, which tried to outflank Christianity; and there has been totalitarianism of the Right, like Nazism, which found Christianity too soft on victims. This kind of totalitarianism is not only alive but it also has a great future. There will probably be some thinkers in the future who will reformulate this principle in a politically correct fashion, in more virulent forms, which will be more anti-Christian, albeit in an ultra-Christian caricature. When I say more Christian and more anti-Christian, I imply the figure of the Anti-Christ. The Anti-Christ is nothing but that: it is the ideology that attempts to outchristianize Christianity, that imitates Christianity in a spirit of rivalry.

[…]

You can foresee the shape of what the Anti-Christ is going to be in the future: a super-victimary machine that will keep on sacrificing in the name of the victim.

rené girard quote on caricature of christianity

Gil Bailie in Violence Unveiled – Humanity at the Crossroads, The Crossroad Publishing Company, New York, 1995, p. 20:

There’s plenty of truth in the revised picture of Western history that the young are now routinely taught, the picture of the West’s swashbuckling appetite for power, wealth, and dominion. What’s to be noted is that it is we, and not our cultural adversaries, who are teaching it to them. It is we, the spiritual beneficiaries of that less than always edifying history, who automatically empathize more with our ancestors’ victims than with our ancestors themselves. If we are tempted to think that this amazing shift is the product of our own moral achievement, all we have to do is look around at how shamelessly we exploit it for a little power, wealth, and dominion of our own.

The fact is that the concern for victims has gradually become the principal gyroscope in the Western world. Even the most vicious campaigns of victimization – including, astonishingly, even Hitler’s – have found it necessary to base their assertion of moral legitimacy on the claim that their goal was the protection or vindication of victims. However savagely we behave, and however wickedly and selectively we wield this moral gavel, protecting or rescuing innocent victims has become the cultural imperative everywhere the Biblical influence has been felt.

gil bailie quote on myths justifying violence

 

 

Paul Kingsnorth is a former green activist who believes that the environmental movement has gone wrong. An interview with him appeared on Dutch television channel VPRO (tegenlicht series). Watch it here (or click here for PDF with background information in Dutch; or read the article by Frank Mulder on his website here):

 

Kingsnorth’s analysis of many current sociological attitudes towards the environmental crisis is similar to an analysis from a viewpoint inspired by René Girard or Slavoj Zizek, although the latter two wouldn’t fully embrace the conclusion proposed by Kingsnorth. All quotes by Kingsnorth in the discussion below are from the interview in tegenlicht.

First, Kingsnorth describes the myth of progress as the religious story we use in a secular society (oh, the paradox!) to make sense of the way we should behave and act in the face of the current crisis:

It seemed to me for years that the notion of progress is the religious story that we tell ourselves in western civilization. It’s the story that everything will keep getting better, because it just has to. And the more I look around me, the more I think that we don’t really know how to deal with the possibility that that might not be true.

According to René Girard, myths are stories that societies tell themselves to make a distinction between (violent) acts that are taboo (in order to avoid a crisis) and (violent) acts that are allowed to present a solution to crisis situations. The latter acts are often directed at people who are perceived as bringing about the crisis. Not surprisingly, punishing those people or removing them is believed to offer a solution to the crisis. As a myth, the story of progress identifies the so-called ‘monsters’ responsible for the crisis. At the same time, the story of progress justifies a noble ‘fight’ against those monsters: activism. Paul Kingsnorth says:

Activism is predicated on finding an enemy. So you find the bad guys, and then you go out and you campaign against the bad guys in any number of different ways.

Following René Girard, Slavoj Zizek argues that Judeo-Christian tradition gradually dismantled the sacred myths of archaic religion. The story of Christ’s Passion takes the universal pattern of mythology and criticizes it from within. The Gospel reveals that the myths of archaic religion are based on an ever recurring lie: the ones who are presented as ‘monstrous people’ in the religious stories that societies tell themselves to justify the sacrifice of those people, are really innocent or no more guilty for the crisis than other members of the society. In other words, the ‘monstrous people’ are actually scapegoats, which means that their sacrifice can no longer be justified.

The revelation of the scapegoat mechanism as the cornerstone of archaic religion also implies that a crisis situation can no longer be interpreted as ‘the wrath of gods who need sacrifices to be appeased.’ If the violent force of disruptive crisis situations can no longer be transmitted to a so-called sacred realm that would be responsible for those situations, then there are mainly two possible outcomes: or people will take responsibility for their own share in a crisis situation and refrain from further (activist) fighting, or they will become part of an ever more intense ‘endless fight’ that occasionally comes to a temporary halt with the creation of scapegoats. Paul Kingsnorth also points to the disappearance of the realm of the sacred. His ideas on the consequences of this disappearance are similar to the ideas of Zizek and Girard:

We don’t have a religion in the broad sense of the word. But more than that: we don’t have a sense of anything that’s greater than us, that we have to bow our knee to, that we have to humble ourselves before – whether it’s a god or a goddess, or the divinity of nature itself. We don’t recognize those terms really. We see them as antiquated. We see them as old-fashioned and backward and reactionary. Part of the myth of progress that we believe in is the notion that we’re evolving beyond religion. […] It’s been a long journey for me to realize that if we don’t have anything that we believe is above us, then we become destroyers.

Paul Kingsnorth, as many of us, clearly is a child of a culture that is affected by the revelation of the scapegoat mechanism. Kingsnorth criticizes the secular religion of progress that, not unlike the myths of archaic religion, tries to identify so-called ‘monsters’ we should fight against in order to save ourselves. We are ourselves part of ‘the bad guys’, Kingsnorth says:

But what if you’re the bad guy? What if you are the one on the airplane, you are the one driving the car, you are the one using the central heating, you are the one doing the things that are destroying the planet? Which you are! And I am, and everybody watching this is, right? And that’s not a blame game. That’s not anyone’s fault. We’re just born. We’re just living our lives. But by being born into this world, we are part of the problem that we are creating.

confessions of a recovering environmentalist (paul kingsnorth)

Apart from the similarities, maybe the biggest difference between archaic religion and the current secular religion of progress, which is often reduced to ‘economic growth’, lies in their assessment of human desire. Archaic religion tried to keep human desire in check by a system of prohibitions and rituals, often resulting in a structure of society that is hierarchical in principle: as a subject, you couldn’t just desire what belonged to the king, or your parents, or your neighbor. Mimetic (i.e. imitative) desire was strictly regulated. Today, however, society is not hierarchical in principle. We can imitate each other’s ambitions and desires because we are all ‘equal’. In principle, everyone can run for president.

In economic terms, the myth of progress turns into a system that generates ‘scarcity’ by creating ever new demands in order to ensure ‘economic growth’. From an economic viewpoint, human beings have to keep on desiring, which of course leads to a culture of consumerism. This, in turn, has a devastating effect on the environment. Like René Girard, Paul Kingsnorth argues in favor of a kind of spiritual control over greed (which can be understood as a variation of mimetic desire):

What do you think the problem is with this society that we’ve got to this point? I don’t think it’s a technological problem. I think it’s a cultural problem, even a spiritual problem that we’ve got in our relationship with the rest of life, in our relationship with our own desire and our own greed, and our notion of what we mean by progress – which is usually very narrowly defined. To me, there’s a kind of spiritual emptiness at the heart of it. We don’t really know what relationship we want to have with the earth. Okay, maybe you can fuel your capitalist growth society on solar power instead of oil. But you’ve still got the same problems in terms of the world that you’re eating, the amount that you’re consuming, the values that you have, the individualism, the kind of digital narcissism that we have as a culture. It’s not a healthy culture we live in.

In the end, Paul Kingsnorth believes that a type of revived archaic religion, some sort of animism or neo-paganism, might provide the means to regain control over those desires of ours that are destructive and violent:

And the conclusion – if there is a conclusion, maybe it’s just a step on the road –, is: if there’s going to be any future for the kind of culture we’re in or whatever it turns into, it’s got to be in finding some sense of the sacred in nature itself. It’s got to be going back to or going forward to some almost pagan or animist sense of the divinity in everything: the gods in the sea, the gods in the stones, the spirits of the air. I don’t know how you would put it. But if you can’t recognize this web of life that we are part of is anything more than just a resource that you think you can understand and harvest, then you’re doomed.

René Girard would agree with the call to humility and with a greater realization of our possibilities and limitations as ‘human animals’. However, he would not argue in favor of a restoration of archaic religion. At the most, from a Girardian point of view one could argue in favor of a transformation rather than restoration of archaic religion. In any case, also Kingsnorth interprets the violent consequences of the disappearance of a respect for ‘the sacred’ as ‘human violence’ (see higher: “It’s been a long journey for me to realize that if we don’t have anything that we believe is above us, then we become destroyers.”). The ancients would see the violence as a consequence of a lack of respect for ‘the sacred’ as ‘the wrath of the gods’. The Gospel reveals that violence as human violence.

Human beings not only have to come to terms with their own violence, apart from their ability to love. They also have to deal with the cruelty of nature, apart from its beauty. Moreover, apart from being children of nature, human beings are also children of a vocation that is not merely defined by nature. Some people call that vocation ‘grace’.

Paul Kingsnorth formulates the reality of grace in his own way:

Once you drop from your shoulders the self-imposed burden of having to save the world from everything, you can kind of breathe a sigh of relief and say, ‘Ah, okay, now what can I actually still do?’ For me it comes down to the work you have to do on yourself. What values have you got? What sort of person do you want to be? How can you use the few skills you have got to do what you need to do? […] Whatever it is that you have the skills and the ability to do.

28-33,46,47.indd

P.S. ON ACTIVISM

injustice quote martin luther kingOn social media (especially in certain Facebook groups) several people pointed out that not every form of activism can be reduced to scapegoating. Rebecca Adams, for instance, commented that “telling the truth about oppression and resisting it is not automatically scapegoating.” And she added, “it’s ridiculous for instance to name Dr. Martin Luther King’s very real nonviolent activism as merely looking for an enemy.”

I fully agree with the statement of Rebecca Adams and I believe Paul Kingsnorth would as well. However, the context wherein Kingsnorth makes his claim on activism is quite particular: it is about an activism that does not question the status quo as such. It is not about an activism that wants to change or transform “the system” but about an activism that wants to “repair” the system. As such, this type of activism is a fight amongst “oppressors” themselves; it is not a struggle by “victims” against “oppressors”. In short, it is a fight over victimhood, in the sense that people are saying of themselves, “Well, we are not guilty of this crisis, we’re really the victims of the people that control the system…” The reality in this context, of course, is that we are all more or less responsible for maintaining “the system”.

 

 

“Het uiteindelijke idee was om een verhaal over redding te creëren, om te laten zien hoe de schurk eigenlijk de held is.” – George Lucas, in een interview naar aanleiding van AFI Life Achievement Award.

Het doel van het volgende video-essay is om het verschil op het spoor te komen tussen de manier waarop Joseph Campbell mythen begrijpt en de manier waarop René Girard dat doet. Het wil ook hun verschillend begrip van het Evangelie aan het licht brengen.

Joseph Campbell (1904-1987) wordt onder andere geïnspireerd door Carl Gustav Jung (1875-1961). Hij begrijpt het Evangelie als het zoveelste voorbeeld van de mythe. Volgens hem gaan mythen in essentie over een stervende en opnieuw tot leven komende ‘monsterlijke held-god’, wiens noodzakelijke en onvermijdelijke gewelddadige opoffering een altijd voorlopige vrede en orde schept. Bovendien gelooft Joseph Campbell dat dergelijke heldenmythes een onontkoombare dynamiek illustreren die aan het werk is in het menselijk leven en de cultuur, zowel op individueel als op collectief niveau.

René Girard (1923-2015), aan de andere kant, begrijpt het Evangelie als een radicale kritiek op de gewelddadige offercyclus die wordt gerechtvaardigd door traditionele heldenmythen. Het Evangelie neemt de universele mythologische structuur over en ontmaskert haar afhankelijkheid van het leugenachtige zondebokmechanisme van binnenuit. In tegenstelling tot Joseph Campbell laat René Girard zien hoe het Evangelie het idee ondermijnt dat geweld een onvermijdelijke ‘transcendente’ kracht is die de menselijke cultuur beheerst. Het Evangelie laat zien dat geweld menselijk is, niet goddelijk.

De manier waarop het volgende video-essay de gelijkenissen en verschillen tussen Joseph Campbell en René Girard belicht, is door de eerste zes episodes van de Star Wars-filmsaga te analyseren. Zoals bekend werd George Lucas, de bedenker van Star Wars, sterk geïnspireerd door het werk van Joseph Campbell bij de creatie van Star Wars. Campbell zou uiteindelijk zelfs de persoonlijke mentor van George Lucas worden.

Star Wars, begrepen als een ‘mythologische tragedie’, draait om de overeenkomsten en radicale verschillen tussen Mythe en Evangelie, tussen het Offer van de Mythologische Held en het Offer van Christus.

Joseph Campbell en René Girard blijken allebei onmisbare, briljante gidsen te zijn om ‘de magie van de mythe’ bloot te leggen.

Bekijk de onderstaande video (of klik hier om een ​​pdf van de video te bekijken):

 

Star Wars

Tot besluit volgen enkele fragmenten uit interviews met George Lucas over de ideeën die de achtergrond vormen voor de Star Wars saga:

Uit een interview met Ty Burr voor The Boston Globe (25 October 2005):

GEORGE LUCAS: There’s absolutely no conflict between Darwinism and God’s design for the universe – if you believe that it’s God’s design. The problem for me is that I see a very big difference between the Bible and God. And the problem they’re getting into now is that they’re trying to understand intelligent design through the Bible, not through God. Our job is to find all the “intelligent design,” and figure out how He did everything, and I think that’s consistent with science.

All we’re doing in our own fumbly, bumbly, human way with our inadequate little brains is trying to figure out what He did. And once we figure it out, we say “Ooh, that’s great!” And then we just continue on. Will we ever figure out everything? I don’t know. There’ll always be that faith there that there’s something more to figure out.

TY BURR: When you’re in there creating the nitty-gritty of the “Star Wars” universe, figuring out how an inhabitant of a given planet might evolve a given way, do you feel like you’re playing god?

GL: Well, I started out in anthropology, so to me how society works, how people put themselves together and make things work, has always been a big interest. Which is where mythology comes from, where religion comes from, where social structure comes from. Why are these things created? Now we’re getting into more of the social sciences side of the things, but the biological side is starting to float into that. I’m looking forward to the evolution of neuro-anthropology, because I want to see our genes affect how we build our social systems, how we develop our belief systems in terms of our social beliefs and cultural beliefs. We’re at an exciting time.

TB: What’s neuro-anthropology? I’m not familiar with the term.

GL: It doesn’t exist. [laughs] It’s sort of an extension of neuropsychology, which does exist. But the next step is neuro-anthropology.

TB: The nervous systems of social groups?

GL: Yeah. A friend of mine is writing a book on the social interactions of people based on brain research and how the way we interact with other people is affected by the development of our brains in terms of how the synapses and neurons work. You know, like how married couples influence each other just on a neurological level. What I’m interested in is what happens when you take that to the next level. How do the social institutions reflect the neural activity of the individuals. But that’s an outgrowth of how, in the case of “Star Wars,” I’ve taken psychological motifs from 4,000-year-old stories and put them into a modern vernacular. The reason they worked then is that they were told verbally over and over and over and handed down from father to son. Because they were tested by an audience for thousands of years, they have a certain emotional integrity to them, and you can take those little modules and stick them into a story as they are. They work well because emotionally we have not shifted all that much in the last 4,000 years, whereas intellectually we have.

TB: Are you saying that motifs like the lone hero coming to grips with his father are encoded into our cultural DNA?

GL: I see mythology as a kind of archeological psychology, in which you take psychological fossils that sit in our brain and test to see if they’re still working.

TB: Does your penchant for painting detailed pictures of entire societies come from these interests?

GL: Yes. Also, I love history, so while the psychological basis of “Star Wars” is mythological, the political and social bases are historical. I like to take things and strip them down, then use the model and build a different story on it. You can put in a motif of Saturday-afternoon serials to make it relevant to kids of today, but the political situation of the Empire and the Republic — that’s a scenario that’s been played out thousands of times over the years and that never seems to change much.

I had an interesting discussion when I was doing publicity in Europe for the final “Star Wars” movie. I was sitting around with a dozen reporters, and the Russian correspondents all thought the film was about Russian politics, and the Americans all thought it was about Bush. And I said, “Well, it’s really based on Rome. And on the French Revolution and Bonaparte.” It’s shocking that these things get repeated through history. The same mistakes get made and the tension between democracy and tyranny is always the same. And we haven’t figured out any way around it.

Uit een interview met James Cameron (in zijn serie Story of Science Fiction, 2018), waarin George Lucas enkele beweringen doet die waarschijnlijk “schandalig” klinken in de oren van sommigen: de “goede” Jedi uit de Star Wars filmsaga worden vergeleken met “terroristen”. Lucas praat in dat verband over de Viet Cong, terwijl Cameron Moedjahedin vermeldt. Hun dialoog verwijst met andere woorden naar de onderliggende gelijkenissen tussen tegenstanders in wat René Girard “mimetische rivaliteit” zou noemen (rivaliteit gebaseerd op imitatie):

“Het uiteindelijke idee was om een verhaal over redding te creëren, om te laten zien hoe de schurk eigenlijk de held is.” – George Lucas, in een interview naar aanleiding van AFI Life Achievement Award:

 

 

“The original idea was a story, ultimately of salvation, of revealing that the villain is actually the hero.” – George Lucas, in an interview on the occasion of the AFI Life Achievement Award.

The goal of the following video essay is to highlight the difference between Joseph Campbell’s reading of myths and René Girard’s reading of myths, as well as their different understanding of the Gospel.

Joseph Campbell (1904-1987) is inspired by Carl Gustav Jung (1875-1961), among others. He understands the Gospel as one more example of a myth. According to him, myths are essentially about a dying and resurrecting “monstrous hero-god”, whose necessary and inevitable violent sacrifice establishes an ever provisional peace and order. Moreover, Joseph Campbell believes that such hero myths exemplify inescapable dynamics working in human life and culture, at an individual as well as a collective level.

René Girard (1923-2015), on the other hand, understands the Gospel as a radical criticism of the violent sacrificial structure that is justified by traditional hero myths. The Gospel takes the universal mythological pattern, only to uncover from within its dependency on the lie of the scapegoat mechanism. In contrast to Joseph Campbell, René Girard shows how the Gospel undermines the idea of violence as an inevitable “transcendent” force that governs human culture. The Gospel shows that violence is human, not divine.

The way the following video essay highlights the similarities and differences between Joseph Campbell and René Girard, is by analyzing the first six episodes of the Star Wars movie saga. As is well-known, Star Wars creator George Lucas was heavily inspired by his eventual mentor Joseph Campbell in the final conception of the Star Wars story.

Understood as a “mythological tragedy”, it will become clear that Star Wars revolves around the similarities and radical differences between Myth and Gospel, between the Sacrifice of the Mythological Hero and the Sacrifice of Christ.

Joseph Campbell and René Girard both turn out to be indispensable, brilliant guides in uncovering “the magic of myth”. 

Watch the video below (or click to watch a pdf of the video here):

Star Wars

To conclude, here are some excerpts from interviews with George Lucas where he exposes some of the ideas that formed the background for Star Wars:

From an interview with Ty Burr for The Boston Globe (25 October 2005):

GEORGE LUCAS: There’s absolutely no conflict between Darwinism and God’s design for the universe – if you believe that it’s God’s design. The problem for me is that I see a very big difference between the Bible and God. And the problem they’re getting into now is that they’re trying to understand intelligent design through the Bible, not through God. Our job is to find all the “intelligent design,” and figure out how He did everything, and I think that’s consistent with science.

All we’re doing in our own fumbly, bumbly, human way with our inadequate little brains is trying to figure out what He did. And once we figure it out, we say “Ooh, that’s great!” And then we just continue on. Will we ever figure out everything? I don’t know. There’ll always be that faith there that there’s something more to figure out.

TY BURR: When you’re in there creating the nitty-gritty of the “Star Wars” universe, figuring out how an inhabitant of a given planet might evolve a given way, do you feel like you’re playing god?

GL: Well, I started out in anthropology, so to me how society works, how people put themselves together and make things work, has always been a big interest. Which is where mythology comes from, where religion comes from, where social structure comes from. Why are these things created? Now we’re getting into more of the social sciences side of the things, but the biological side is starting to float into that. I’m looking forward to the evolution of neuro-anthropology, because I want to see our genes affect how we build our social systems, how we develop our belief systems in terms of our social beliefs and cultural beliefs. We’re at an exciting time.

TB: What’s neuro-anthropology? I’m not familiar with the term.

GL: It doesn’t exist. [laughs] It’s sort of an extension of neuropsychology, which does exist. But the next step is neuro-anthropology.

TB: The nervous systems of social groups?

GL: Yeah. A friend of mine is writing a book on the social interactions of people based on brain research and how the way we interact with other people is affected by the development of our brains in terms of how the synapses and neurons work. You know, like how married couples influence each other just on a neurological level. What I’m interested in is what happens when you take that to the next level. How do the social institutions reflect the neural activity of the individuals. But that’s an outgrowth of how, in the case of “Star Wars,” I’ve taken psychological motifs from 4,000-year-old stories and put them into a modern vernacular. The reason they worked then is that they were told verbally over and over and over and handed down from father to son. Because they were tested by an audience for thousands of years, they have a certain emotional integrity to them, and you can take those little modules and stick them into a story as they are. They work well because emotionally we have not shifted all that much in the last 4,000 years, whereas intellectually we have.

TB: Are you saying that motifs like the lone hero coming to grips with his father are encoded into our cultural DNA?

GL: I see mythology as a kind of archeological psychology, in which you take psychological fossils that sit in our brain and test to see if they’re still working.

TB: Does your penchant for painting detailed pictures of entire societies come from these interests?

GL: Yes. Also, I love history, so while the psychological basis of “Star Wars” is mythological, the political and social bases are historical. I like to take things and strip them down, then use the model and build a different story on it. You can put in a motif of Saturday-afternoon serials to make it relevant to kids of today, but the political situation of the Empire and the Republic — that’s a scenario that’s been played out thousands of times over the years and that never seems to change much.

I had an interesting discussion when I was doing publicity in Europe for the final “Star Wars” movie. I was sitting around with a dozen reporters, and the Russian correspondents all thought the film was about Russian politics, and the Americans all thought it was about Bush. And I said, “Well, it’s really based on Rome. And on the French Revolution and Bonaparte.” It’s shocking that these things get repeated through history. The same mistakes get made and the tension between democracy and tyranny is always the same. And we haven’t figured out any way around it.

From an interview with James Cameron (in his series Story of Science Fiction, 2018), wherein George Lucas makes some claims that might sound “scandalous” in some ears: the “good” Jedi of the Star Wars movie saga are compared to “terrorists”. Lucas talks about the Viet Cong, while Cameron even mentions the Mujaheddin. The dialogue, in other words, points to the underlying similarities between adverseries in what René Girard would call “mimetic rivalry” (rivalry based on imitation):

“The original idea was a story, ultimately of salvation, of revealing that the villain is actually the hero.” – George Lucas, in an interview on the occasion of the AFI Life Achievement Award: